• Wettelijke Bepalingen

 • Juridische informatie

  De vennootschap L’ORÉAL NEDERLAND, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp, Nederland, en met intracommunautair BTW-nummer NL001131679B02, handelend namens haar afdeling en haar merk L’Oréal Paris, heet u van harte welkom op haar website www.loreal-paris.nl om u meer te vertellen over de producten van L’Oréal Paris.
  De vennootschap L’ORÉAL NEDERLAND heeft de vennootschap NURUN uitgekozen om haar verkoopwebsite www.loreal-paris.nl te bouwen en te beheren (hierna te noemen: ‘de Website’).
  Aangezien de Website meer in het bijzonder bestemd is voor bezoekers uit Europa, hechten wij eraan u te verzekeren dat wij ons verbinden om de grondbeginselen inzake vertrouwelijkheid, loyauteit en veiligheid bij het behandelen van persoonlijke gegevens naar Europees recht, na te leven.
  Het bezoeken van en surfen op de website betekent dat u als internetgebruiker zonder voorbehoud de volgende bijzonderheden aanvaardt.

 • Toegang tot de website

  Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website dient u meerderjarig te zijn en een geldig e-mailadres te hebben. Indien u minderjarig bent, is voorafgaande toestemming van uw ouders nodig.
  U kunt worden gevraagd om op een formulier verplichte velden in te vullen, die als zodanig zijn aangeduid met een sterretje. In dat geval dient u die velden in te vullen voordat u op de Website komt. Er zal geen rekening gehouden worden met foutieve of onvolledige inschrijvingen.
  U erkent dat de gegevens die u aan ons doorgeeft en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en als bewijs dienen voor uw identiteit. Wij danken u om eventuele wijzigingen in die gegevens over te maken.
  Voor toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het nodig zijn om gebruik te maken van persoonlijke toegangscodes. In dat geval dient u passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die codes geheim blijven. U kunt ze natuurlijk te allen tijde wijzigen. Echter, het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken kan gelimiteerd worden ter voorkoming van frauduleus gebruik van die codes. Wij verzoeken u om ons te informeren van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk kennis van zou krijgen.
  In geval van niet-nakoming van de regels omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website te schorsen. In dat geval zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk informeren.
  Ook al doen wij al het mogelijke om de Website te allen tijde toegankelijk te houden, toch kunnen wij u niet onder alle omstandigheden toegang garanderen. Immers, de toegang tot de Website kan worden onderbroken, onder meer voor onderhoud, updates, of om allerlei andere redenen die buiten onze wil vallen.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor elke schade die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot (een deel van) deze Website.

 • Intellectuele eigendom

  De Website en elk der onderdelen waaruit deze bestaat (zoals merken, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.) zijn beschermd als intellectuele eigendom. De ontwikkeling van deze Website heeft belangrijke investeringen gevergd, alsmede gezamenlijke inspanningen van onze mensen. Om die reden, en tenzij expliciet anders aangegeven in dit schrijven, verlenen wij u uitsluitend het recht om de Website te raadplegen voor uw strikt persoonlijk privégebruik. Alle vormen van gebruik, reproductie of weergave van de Website of van de onderdelen waaruit deze bestaat, geheel of gedeeltelijk, ongeacht op welke drager, voor andere doeleinden, en zeker commerciële, zijn verboden. Bij wijze van uitzondering kunnen wij u expliciet machtigen tot het reproduceren en/of weergeven van de Website, geheel of gedeeltelijk, op bepaalde dragers. Alle dergelijke verzoeken tot toestemming dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op contact.

 • Gebruik van de website

  Allereerst maken wij u erop attent dat het gebruik van de Website veronderstelt dat u over de materiële deskundigheid en tevens over de hardware en software beschikt die nodig is voor het gebruik van internet.
  Verder herinneren wij u eraan dat internet de veiligheid, beschikbaarheid en de integriteit van gegevenstransmissies niet kan garanderen, en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, nalatigheden, weglatingen, vertragingen, gebreken (met name veroorzaakt door virussen) van de communicatielijnen, van de computerapparatuur en de software waarop wij geen enkele controle hebben, noch in geval van ongeoorloofd gebruik of van aantasting van de eventuele content die u op deze Website zou kunnen plaatsen.

  a. Algemene verplichtingen van de Gebruiker
  Wij verdedigen waarden als tolerantie en respect voor anderen. Om die reden kan deze Website niet worden gebruikt als platform voor het verspreiden van denkbeelden die getuigen van racisme, geweld, vreemdelingenhaat, vijandigheid, schunnigheid of onwettig gedrag.
  Bij gebruik van deze Website dient u zich te onthouden van:
  > het verspreiden van content die schadelijk, beledigend, verboden of kwaadwillig is, die schade toebrengt aan het privéleven of aan het recht op afbeelding, die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
  > de Website te gebruiken voor het bedrijven van politiek, propaganda of bekeringsijver; het publiceren van reclame- of promotieboodschappen;
  > de Chatroom van haar doel afwenden, onder meer door de Website te gebruiken als datingsite;
  > informatie of content te verspreiden die de gevoeligheid van de allerjongsten kan krenken;
  > illegale activiteiten te verrichten, die onder meer schade zou toebrengen aan de houders van eigendomsrechten van software, merken, foto’s, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.

  Wij herinneren u eraan dat u zelf de houder dient te zijn van alle rechten en/of vergunningen betreffende de eventuele content die u op deze Website wilt publiceren. Uit dien hoofde raden wij u aan om geen content te publiceren (met name foto’s) die elementen toont van recente architectuur, van reclame of zelfs van kleding waarop het merk zichtbaar zou kunnen zijn (emblemen, logo’s, etc.). Tenslotte wijzen wij u erop dat content (met name foto’s en videobeelden) waarop minderjarigen worden afgebeeld niet toegelaten is op deze Website.
  Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde content te kunnen verwijderen die in strijd zou zijn met deze algemene verplichtingen van de gebruiker.

  b. Bijzondere bepaling betreffende bepaalde rubrieken
  Verschillende rubrieken staan u ter beschikking op deze Website: Downloadbare Content, Online toepassingen, Gebruikerscontent, Chatroom, etc. (de ‘Rubriek(en)’).
  (i) Downloadbare Content
  Wij kunnen u content op deze Website ter beschikking stellen die u mag downloaden (de ‘Downloadbare Content’). Door het downloaden of bij het gebruik van die Downloadbare Content verbindt u zich ertoe deze te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden.
  Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Downloadbare Content. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Content dient expliciet door ons te worden toegestaan. Alle dergelijke verzoeken tot autorisatie dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op contact.
  (ii) Online Toepassingen
  Wij kunnen u op deze Website online toepassingen ter beschikking stellen (‘Online Toepassing’). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de duur van de toegang tot de Online Applicatie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik van deze Online Toepassing. U verbindt zich ertoe de Aanvraag Online niet te wijzigen, aan te passen, reproduceren, corrigeren, of te verspreiden, noch enig merkteken of eigendomsinscriptie die voorkomt op de Online Toepassing en/of op alle desbetreffende gegevensdragers.
  Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle eventuele onjuistheden betreffende de Online Toepassing via Contact. Wij zullen dan ons uiterste best doen om die eventuele onjuistheden zo snel mogelijk te verhelpen.
  (iii) Gebruikerscontent
  Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking stellen bestemd voor content van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, videobeelden, etc. (de ‘Gebruikerscontent’).
  Door het publiceren van Gebruikerscontent op de Website, verleent u ons hiermee een kosteloze, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en wereldwijde licentie op het gebruik, kopiëren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, verspreiden, vertalen, creëren van afgeleide werken, het integreren in andere werken en het verspreiden van die Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) op alle media (daaronder begrepen, zonder beperking, deze Website).
  De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert is uw keuze en uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat die Gebruikerscontent niet in strijd mag zijn met geldende wetgeving, met de goede zeden en geen schade mag toebrengen aan de rechten van anderen. Uit dien hoofde behouden wij ons het recht voor om ten allen tijde elke Gebruikerscontent te verwijderen die kennelijk onwettig en/of in strijd met de goede zeden is, en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen.
  Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle Gebruikerscontent die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de principes uiteengezet in dit schrijven en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op contact.
  (iv) Chatroom
  Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking stellen die u toelaat om te communiceren met andere gebruikers (de ‘Chatroom’).
  De Chatroom dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de principes uiteengezet in dit schrijven, en met eerbied voor de rechten van anderen.
  Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke communicatie gepubliceerd door de gebruikers op onze Chatroom en we behouden ons het recht voor om elke communicatie weg te halen of te verwijderen die wij beschouwen als strijdig met de toepasselijke wetgeving, de goede zeden, de principes hier uiteengezet, die de rechten van anderen zou schenden of wansmakelijk zou zijn.
  Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle communicatie die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de hier uiteengezette principes en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op contact.

 • Gegevens met een persoonlijk karakter

  Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, met name als u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) een Downloadbare Content downloadt, (iii) gebruik maakt van een rubriek en/of een diagnostisch instrument, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een onderzoekspeiling of studie.

 • Hosting

  Het hosten van de website www.loreal-paris.nl is in handen van de vennootschap ALSY, statutair gevestigd te 2 Avenue du Québec - 91951 Courtaboeuf Cedex.